"Tiap-tiap diri akan merasai mati. Sesungguhnya akan disempurnakan pahala kamu pada hari kiamat. Sesiapa yang TERSELAMAT DARI NERAKA dan dimasukkan ke dalam syurga, sesungguhnya BERJAYA lah dia, dan ingatlah bahawa kehidupan di dunia ini hanyalah kesenangan yang memperdaya." (Ali Imran : 185)

Doa Makan

*
*
Dari Ali bin Abi Thalib diriwayatkan oleh Abdullah bin Ahmad bin Hanbal dalam Musnad imam Ahmad, dia berkata telah diceritakan pada aku oleh Abbas bin al-Walid, dia berkata telah diceritakan pada ku oleh Abdul Wahid bin Ziyad, dia berkata telah diceritakan padaku oleh Sa’id al-Jurairi dari Abi al-Ward dari Ibnu A’bud, dia berkata : “ Telah berkata pada ku Ali bin Abi Thalib :

يا ابن أعبد هل تدري ما حق الطعام ؟ قال : قلت : وما حقه يا ابن أبي طالب ؟ قال : تقول : باسم الله اللهم بارك لنا فيما رزقتنا ، قال : وتدري ما شكره إذا فرغت ؟ قال : قلت : وما شكره ؟ قال : تقول : الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا

“ Wahai Ibna A’bud, apakah kamu tahu haknya makanan? Ia berkata, aku berkata : “ Apa hak makanan itu wahai putra Abu Thalib ? beliau menjawab : “ Hendaknya kamu ucapkan : Bismillah, Allahumma Baarik lanaa fiimaa rozaqtanaa dst…”. (Musnad Ahmad : No. 1312)

Imam at-Tirmidzi menilainya hadits Hasan.
Takhrij hadits Ali bin Abi Thalib di atas sebagai berikut :

Sa’id al-Jurairi adalah Sa’id bin Iyas dinilai tsiqah, ia adalah ahli hadits dari Bashrah. Abu al-Ward adalah Ibnu Tsumamah bin Hazn al-Qusyairi, Ibnu Sa’ad mengatakan : “ Dia ma’ruf “. Dalam taqrib dikatakan : “ Dia maqbul (Dapat diterima) “. Ibnu A’bud, oleh Ali bin al-Madini dikatakan : “ Tidak ma’ruf, dan aku tidak mengenalnya selainnya “, akan tetapi imam Bukhari mengenalnya dan mengatakan dalam Tarikh al-Kabir : 4/430 : “ Ibnu A’bud meriwayatkan dari Ali “.

Melihat takhrij di atas, maka hadits di atas sanadnya bernilai Hasan sebagaimana dikatakan oleh syaikh Ahmad Syakir.

*

Popular Posts